ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.62 ถึงวันที่ 25 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ม.ทักษิณ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 
     

     ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันภายในนโยบายการบริหารงาน คือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น การขับเคลื่อนแผนงานขององค์กรที่มีบุคลากรกว่า 100 คน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องประชุมทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและเป็นขึ้นตอน

     วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดของฝ่ายฯ จำนวน 84 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 เดือน) พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และเปิดเวทีให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมปาิรชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา