ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อื่น ๆ
 
การประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก


 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

 
แผนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2558

 แผนพัฒนาฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2562

 คู่มือประกันคุณภาพฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2556

 แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2557

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประจำปีการศึกษา 2553 ( 1 มิถุยายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2558)

 รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน ) (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558)

 สรุปการประเมินของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (ปีการศึกษา 2553 - 2557 ) ประจำปีการศึกาา 2558

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555