ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อื่น ๆ
 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก

  รายงานแผนบริการความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

  
รายงานแผนบริการความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557

  รายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเก็บหลักฐานและตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557