ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
การประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาบุคลากร
อื่น ๆ
 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2562

รายงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ปีการศึกษา 2561

รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 

รายงานควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2559-2557

รายงานแผนบริการความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

รายงานแผนบริการความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเก็บหลักฐานและตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557