ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
การประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาบุคลากร
อื่น ๆ
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติที่ดีปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติที่ดีปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559-2555

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2558

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  พ.ศ. 2558 - 2567

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2561

การจัดการพลังงาน58 

การพัฒนาบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2558

แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความรู้  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2558

การบริหารจัดการน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการพื้นที่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำผิวดินให้มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2557
 

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง  การให้บริการที่มีคุณภาพ

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555