ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อื่น ๆ
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก


 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

  แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  พ.ศ. 2558 - 2567

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2561

  การจัดการพลังงาน58 

  การพัฒนาบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2558

  แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความรู้  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2558

 การบริหารจัดการน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างมีประสิทธิภาพ

 การบริหารจัดการพื้นที่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 การบริหารจัดการน้ำผิวดินให้มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2557

  แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง  การให้บริการที่มีคุณภาพ

  แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555