ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้าง
แนวการปฏิบัติ / ประกาศ
ติดต่อฝ่ายบริหาร
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

   

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา มีความประสงค์จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จึงมีการจัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้ยกฐานะ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เริ่มต้นจากการเป็นสำนักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ตามลำดับโดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยาเขตกลาง สำนักงานวิทยาเขตในขณะนั้นเรียกว่า กองธุรการวิทยาเขตสงขลาแบ่งงานเป็น ๑๑ งาน ดังนี้ 

     ๑. งานธุรการ
     ๒. งานการเจ้าหน้าที่
     ๓. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ๔. งานการเงิน
     ๕. งานพัสดุ
     ๖. งานอาคารสถานที่
     ๗. งานทะเบียนนิสิต
     ๘. งานบริการวิชาการ
     ๙. งานกิจการนิสิต
    ๑๐. งานการแนะแนว (ทุนการศึกษา)
    ๑๑. งานบริการอนามัย

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น ๑๐ กลุ่มงาน ดังนี้ 

     ๑. กลุ่มงานธุรการสงขลา
     ๒. กลุ่มงานธุรการพัทลุง
     ๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน
     ๔. กลุ่มงานบุคคล
     ๕. กลุ่มงานคลังและพัสดุ
     ๖. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
     ๗. กลุ่มงานกิจการนิสิต
     ๘. กลุ่มงานบริการการศึกษา
     ๙. กลุ่มงานอาคารและสถานที่
    ๑๐. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 

โครงสร้างดังกล่าวสิ้นสุดโดย มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณขึ้นใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยแบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และได้กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยทักษิณภายในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

สำนักงานมหาวิทยาลัย

     ๑. กองกลาง
     ๒. กองแผนงาน
     ๓. กองคลังและพัสดุ
     ๔. กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
     ๕. กองบริหารบุคคล

สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

     ๑. กองบริหารวิทยาเขตสงขลา

สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

     ๑. กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง

หน่วยงานอิสระ

     ๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
     ๒. สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ๓. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
     ๔. สำนักบริหารรายได้และทรัพย์สิน
     ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน
     ๖. สภาคณาจารย์ 

         โครงสร้างดังกล่าวสิ้นสุดโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มีภาระหน้าที่ของหน่วยงาน คือรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขต ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การรับจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุของวิทยาเขตสงขลา การประชาสัมพันธ์ (ทั้งของมหาวิทยาลัยและของวิทยาเขต) การบริการด้านสวัสดิการบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดหารายได้ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียน และสถิตินิสิต การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวม ภารกิจด้านทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยและภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจากนั้น เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มี ๖ กลุ่มภารกิจโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไปดังนี้

     ๑.  กลุ่มภารกิจธุรการและสวัสดิการ
     ๒.  กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ
     ๓.  กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
     ๔.  กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่
     ๕.  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์
     ๖.  กลุ่มภารกิจแผนงาน

จากนั้น มีการปรับปรุงการกำหนดภาระหน้าที่ในสำนักงานวิทยาเขต โดยมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลารับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิสิตการกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มี ๘ กลุ่มภารกิจโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไปดังนี้

     ๑.  กลุ่มภารกิจธุรการและสวัสดิการ
     ๒.  กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
     ๓.  กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ
     ๔.  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์
     ๕.  กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
     ๖.  กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่
     ๗.  กลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
     ๘.  กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน