ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและนิสิต
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา
  นิยมหลัก (Core Values) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาตะวันออก สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศ
  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒
  สวัสดีปีใหม่ท่ายจุฬาราชมนตรี
  ประมวลภาพงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  พรปีให้จากหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีอุปการคุณ
  ประมวลภาพโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ "NJ Spelling Bee 2014"
  ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพงษ์ สมหา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ที่ได
  ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และบุคลากร
  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม
  ประมวลภาพคณบดีบัณฑิตศึกษา

หน้าที่ :