TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ.
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน
จุลสารฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่างฯ ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ปิดปรับปรุงร้านชั่วคราว
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๐- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเตสงขลา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแปรอักษร เลข ๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ขอเชิญเข้ารับบริการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ไฟจราจรหน้า ม.ทักษิณ ขัดข้อง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
แจ้งปิดถนนเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


หน้าที่ :